Подготвителна група

Здравейте! Ако имате дете, което скоро ще бъде ученик, обучението в нашето училище ще му помогне да научи повече за света, който го заобикаля, да открие красотата на българския език, вълшебния свят на математиката, магията на изобразителното изкуство, музиката и игрите. Обучението е насочено към бъдещето на децата и е съобразено с изискванията на МОН, като спомага за по-лекия преход към следващия етап на обучение в първи клас.

Нашето училище осигурява полудневно обучение на деца от 7.30 часа до 13.30 часа. Организирана е закуска и медицински контрол. Училището разполага с логопедичен кабинет, ресурсни учители и психолози. Като извънучебна дейност по желание на родителите има възможност за изучаване на английски език по системата на училище „Европа“.

Наредба за прием на деца в общинските градини и в подготвителните групи в общинските училища от 22.02.2018г.

За учебната 2018/2019 година, 74.СУ „Гоце Делчев“ обявява прием на една полудневна подготвителна група от 13 деца, родени през 2012г. и 10 деца, родени през 2013г.


От учебната 2018/1019 година приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Графикът на дейностите за записване на децата в подготвителна група за учебната 2018/2019г. ще бъде публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

РЕГИСТРАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, общият брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в детската градина/училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на детските градини и училищата в същия ден.

В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени детски градини/училища, което се извършва в ИСОДЗ и ПГУ или чрез допълнително заявление до директора на детската градина/училището.

КРИТЕРИИ

В училищата се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1 Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците.
– за постоянен адрес – 3т.
Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
– за настоящ адрес – 2т.
2 Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина/училището на поне единия от родителите/настойниците – 1т. Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
3 Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ — по 1т. за родител. За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, са приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.
За работещи родители в страни – членки на Европейския съюз – легализиран превод на документа.
За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
4 Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община – по 1т. за родител. За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община.
За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
Ползва се само един от критериите 3 и 4
5 Дете, което посещава общинска, частна лицензирана или държавна самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1т. Удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ. /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина за първа градинска група/
6 Дете на почасова организация в посещаваната общинска детска градина най-малко 6 месеца преди записване – 1т. Удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ. /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина/
СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ