Подготвителна група

Здравейте! Ако имате дете, което скоро ще бъде ученик, обучението в нашето училище ще му помогне да научи повече за света, който го заобикаля, да открие красотата на българския език, вълшебния свят на математиката, магията на изобразителното изкуство, музиката и игрите. Обучението е насочено към бъдещето на децата и е съобразено с изискванията на МОН, като спомага за по-лекия преход към следващия етап на обучение в първи клас.

Нашето училище осигурява полудневно обучение на деца от 7.30 часа до 13.30 часа. Организирана е закуска и медицински контрол. Училището разполага с логопедичен кабинет, ресурсни учители и психолози. Като извънучебна дейност по желание на родителите има възможност за изучаване на английски език по системата на училище „Европа“.

Наредба за прием на деца в общинските градини и в подготвителните групи в общинските училища от 22.02.2018г.

За учебната 2019/2020 година, 74.СУ „Гоце Делчев“ обявява прием на една полудневна подготвителна група от 13 деца, родени през 2013г. и 10 деца, родени през 2014г.


Приемът в подготвителните групи става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Графикът на дейностите за записване на деца в подготвителна група за учебната 2019/2020г. е публикуван на сайта на ИСОДЗ.

РЕГИСТРАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, общият брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в детската градина/училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на детските градини и училищата в същия ден.

В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени детски градини/училища, което се извършва в ИСОДЗ и ПГУ или чрез допълнително заявление до директора на детската градина/училището.

КРИТЕРИИ

В училищата се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1 Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците.
– за постоянен адрес – 3т.
Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
– за настоящ адрес – 2т.
2 Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина/училището на поне единия от родителите/настойниците – 1т. Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
3 Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ — по 1т. за родител. За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, са приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.
За работещи родители в страни – членки на Европейския съюз – легализиран превод на документа.
За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
4 Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община – по 1т. за родител. За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община.
За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
Ползва се само един от критериите 3 и 4
5 Дете, което посещава общинска, частна лицензирана или държавна самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1т. Удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ. /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина за първа градинска група/
6 Дете на почасова организация в посещаваната общинска детска градина най-малко 6 месеца преди записване – 1т. Удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ. /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина/
СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
7 Дете с двама починали родители – 6т. Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето.
8 Дете с един починал родител – 3т. Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето.
9 Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70% – 3т. Копие от решение на ТЕЛК.
10 Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3т. Копие от удостоверение за раждане на детето или съдебно решение.
11 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3г. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
12 Дете в риск по смисъла на §1, т.6, б.„б“ и б.“в“ от допълнителните разпоредба на ЗПУО – 3т. Писмо от дирекция „Социално подпомагане“.
13 Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
14 Деца-близнаци – 1т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
15 Брат/сестра, посещаващи детската градина/училището, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска градина/училище – 1т. За детската градина – генерира се от ИСОДЗ. За подготвителните групи към училищата – удостоверява от училището.
16 Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца близнаци/ – 1т. Копия от удостоверения за раждане на децата.

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя/настойника детски градини/училища, за които кандидатства:

  • за детската градина/училище по първо желание – 3т.
  • за детската градина/училище по второ желание – 2т.
  • за детската градина/училище по трето желание – 1т.

В случай, че в рамките на една учебна година дете се класира и запише в детска градина/училище, но кандидатства за преместване в други по реда на чл.16, ал.1, допълнителните точки за поредността на детските градини/училищата според желанието на родителя/настойника по низходящ ред се намаляват с 1 точка.

В случай, че родител/настойник на дете, класирано за определена детска градина/училище не е записал детето си, но е подал заявление до директора на детската градина/училището, че не желае да запише детето, точките по първо, второ и трето желание се запазват за следващото класиране.

В случаите, когато за една и съща детска градина/училище броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия – с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.