Първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 1. На 30.03.2018г. – Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информацията за броя места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район на интернет-страницата на училището и на Столична община.
 2. От 16.04.2018г. до 16.05.2018г. вкл. – Подаване на заявления от родителите за прием в I клас.
 3. На 04.06.2018г. от 17.00ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на първo класиране.
 4. От 05.06.2018г. до 07.06.2018г. вкл. до 17.00ч.– Записване на учениците, приети на първо класиране.
 5. На 07.06.2018г. от 18.00ч.  Обявяване на свободните места за второ класиране.
 6. От 08.06.2018г. до 11.06.2018г. вкл. до 12.00ч. – Подаване на заявления за участие във второ класиране.
 7. На 11.06.2018г. от 18.00ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
 8. От 12.06.2018г. до 13.06.2018г. вкл. до 17.00ч. – Записване на учениците, приети на второ класиране.
 9. На 13.06.2018г. от 18.00ч. – Обявяване на свободните места за трето класиране.
 10. От 14.06.2018г. – Попълване на свободните места след трето класиране.
 11. От 20.06.2018г. до 14.09.2018г. вкл. – Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София – град.

Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019г.

КРИТЕРИИ  И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 74.СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
8.3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението; Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя. Оригинал на удостоверението за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат, според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50% – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с двама починали родители – 5т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /Приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете с един починал родител – 3т. Копия от Акт за смърт на родителя.
8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. Копие от удостоверение за раждане на детето.
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището – 5т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/.
Лична карта за постоянен адрес на родителя. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извърша в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора на училището.

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Училище Карта Райони
74.СУ „Гоце Делчев“, гр. София

прилежаща
територия
ж.к. „Връбница – 1“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Свети Мина“, бул. „Хан Кубрат“, ул. „Бели Дунав“

Обявен е прием на четири паралелки в първи клас: 1а – БЕЛ, математика, АЕ; 1б – БЕЛ, математика, АЕ; 1в – БЕЛ, математика, АЕ  и 1г – БЕЛ, математика, хореография.

Система за прием на ученици в първи клас