Б.О.Т. „Похион”

БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ТАЕКУОНДО – ПОХИОН

1225 София, ул.“Хр. Батанджиев” бл.№ 5, e-mail: pohion@abv.bg

Стратегия и програма за обучение и спортно развитие в Българско обединение по таекуондо „Похион”

Б.О.Т. „Похион” е дружество с нестопанска цел, чиито идеи и цели са насочени към развитие и усъвършенстване на личностните качества в младите поколения, основаващи се на традициите и принципите, залегнали в идеологията на таекуондо от неговото създаване. Приоритет в обучението е предоставянето на поле за изява в перспектива на подрастващи деца още от ранна ученическа възраст, чрез което освен стандартното постигане на спортни умения и личностно формиране като характер, се дава допълнителен стимул за себедоказване, усъвършенстване и публични изяви в социално-обществената среда.

Запознаването и приобщаването към средата с реда и отношенията в клубната практика започва с целенасочена кампания за разпространение и популяризиране на бойните изкуства (в частност таекуондо) като социално средство за програмирано развлечение в свободното време чрез физически и умствено-координационни натоварвания в свободно-игрови и технико-методически постановки. Оперативната среда за набиране на практикуващи най-често се явяват образователните учреждения – училища с предимно начален курс, които и същевременно се превръщат в средища за самото извършване на обучението.

Контактите със сродни организации и висши държавни органи и инститиуции оказват подкрепяща роля и тяхното съдействие значително подпомага и улеснява изграждането на система за цялостно процедиране в областта.

В конкретен план работата на Б.О.Т. „Похион” се състои от следните основни звена:  набиране на членска маса, обучение по таекуондо, създаване на състезателни отбори,  треньорски кадри, съдийски кадри, организиране на състезания и мероприятия, свързани с таекуондо.

Набиране на членска маса трениращи.

Установена практика в Б.О.Т. „Похион” е да се създава група в определено училище. Създават се контакти с ръководството на училището и предварително се проучват възможностите за обучение според редица важни показатели:

  • Капацитет на училишето – подходящи салони и база за тренировки
  • Брой ученици, пресмята се пропорционално приблизителния брой потенциални членове спрямо капацитета на салона за създаване на определена група по възрастов признак
  • Удобен часови график.

След постигнати договорни отношения, се уговаря график за провеждане на кампания с демонстрации за реклама и събиране на желаещи. Те представляват забавни опознавателни програми с физическа насоченост, чрез които се достига личен контакт и посредством собствено изпробване, от което децата добиват интерес.

При първото посещение се попълват документи за приемане в клуба, удостоверени от родител, съдържаши информация за лични данни-контакти, координати, медициски фактори. Дава се правилник, определящ статуса и поведението на трениращия.

Методиката на обучение съставлява комплекс от педагогически и спортно-технически образци и приложения, съобразени според възраст, пол, моментно ниво на умения и познания. Постепенно с усвояване на материала, методиката се променя в съответствие на стремежа за развитие и усъвършенстване, и дотигане на по-високи цели и успехи. Различаваме методика за начинаещи и напреднали според система за разделението на техническа квалификационна степен – десет ученически, за достигането на всяка от които се полага изпит.

Създаване на състезателен отбор

Сред желаещите да се изявяват на спортни състезания се прави подбор според затвърдените технически и физически качества, добри двигателни данни за този вид дейност и изявени черти на характера – рещителност, постоянство, дисциплинираност, съобразителност, старателност, желание, енергичност. Освен на стандартните тренировки, подбраните хора се тренират отделно с насоченост състезателна дисциплина, с различен интензитет и обем, целящи високо постижение.

В цялостното обучение неразделна част е теоритичната подготовка във вид на семинарни лекции в областта на: основни физически характерисики; медицина – анатомия, физиология, биомеханика, биохимия; психология – поведение и тактика; рехабилитация – възстановяване и хранителни режими, био-релакс; преподаване и методология.

Организиране и провеждане на състезания.

Периодично се провеждат състезания с разнообразна насоченост според целта, и като средство за:

  • Лична изява и реализация на постигнатите умения;
  • Участия за набиране на опит и приспособяване към средата;
  • Сверяване и проверка на достигнатото ниво;
  • Мероприятие за забавление и сплотяване като колектив;
  • Постигане на класирания, отличия и призове;
  • Удовлетворение и забавление.

Желанието на Б.О.Т. „Похион” е да допринесе за израстването на новите поколения в благоприятна среда на развитие и изживяване на множество радостни мигове, удовлетвореност от постигнатото, съпричасност към успеха на колеги и близки. Чрез обучението по таекуондо и неговите специфични черти да бъде завършена личност, която с действията си да допринесе за по-добър живот в социалната ни среда с разумните си действия и постъпки, извисяващи като опорен стълб благородство, чест и достойнство.

С регулярното извършване на дейността са заложени идеите за разрастване и популяризиране на спорта, като с течение на времето се увеличава броя на занимаващите се, от тях да се квалифицират способни състезатели и инструктори, да се създадат и подобрят международните прояви, да се създадат нови групи повсеместно в различни териториални райони, да се увеличи мащаба  и влиянието на спортната дейност; да се подпомогне дейността на организационните държавни структури в областта.

В 74 СУ „Г. Делчев“ клуба има практическо обучение по таекуондо вече 20 години, като за този период са осъществени множество прояви с участие на възпитаниците на училището под форма на състезания, семинари, демонстрации на патронния празник и пред отделните класове. Традиционно се провеждат занимания за начинаещи по групи – за 1 клас, за 2 и 3 клас, и напреднали.

Клуба участва активно по европейски и национални програми за развитие на спорта, в изпълнение на които организира редовно мероприятия за всички деца от клуба за тяхна изява и развитие в областта.