Първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 1. На 29.03.2019г. – Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
 2. От 15.04.2019г. до 15.05.2019г. вкл. – Подаване на заявления от родителите в първи клас.
 3. На 03.06.2019г. в 17.00ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на първo класиране.
 4. От 04.06.2019г. до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.– Записване на учениците, приети на първо класиране.
 5. На 06.06.2019г. в 18.00ч.  Обявяване на незаетите места за второ класиране.
 6. От 07.06.2019г. до 10.06.2019г. вкл. до 12.00ч. – Подаване на заявления за участие във второ класиране.
 7. На 10.06.2019г. в 18.00ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
 8. От 11.06.2019г. до 12.06.2019г. вкл. до 17.00ч. – Записване на учениците, приети на второ класиране.
 9. На 12.06.2019г. в 18.00ч. – Обявяване на незаетите места за трето класиране.
 10. От 13.06.2019г. до 14.06.2019г. вкл. до 12.00ч. – Подаване на заявления за участие в трето класиране.
 11. На 14.06.2019г. в 18.00ч. – Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
 12. На 18.06.2019г. до 17.00ч.  – Записване на учениците, приети на трето класиране.
 13. На 20.06.2019г. – Обявяване на свободните места след трето класиране.
 14. От 21.06.2019г. до 13.09.2019г. вкл. – Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страница на училището в РУО София – град.

КРИТЕРИИ  И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 74.СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението и чиито братя или сестри до 12 години са ученици в същото училище ; Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
8.3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението; Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя. Оригинал на удостоверението за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат, според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50% – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с един или двама починали родители – 6т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството над 12 – годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /Приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. Копие от удостоверение за раждане.
8.11. Деца – близнаци – 5т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/.

Лична карта за постоянен адрес на родителя. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извърша в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Училище Карта Райони
74.СУ “Гоце Делчев”, гр. София

прилежаща
територия
ж.к. “Връбница – 1”, бул. “Ломско шосе”, ул. “Свети Мина”, бул. “Хан Кубрат”, ул. “Бели Дунав”

Обявен е прием на четири паралелки в първи клас: 1а – БЕЛ, математика, АЕ /24 ученика/; 1б – БЕЛ, математика, АЕ /24 ученика/; 1в – БЕЛ, математика, АЕ /24 ученика/ и 1г – БЕЛ, математика, АЕ /24 ученика/. За всички ученици от първи клас, желаещи да изучават допълнително Хореография, ще бъдат сформирани групи за факултативно изучаване на предмета.

Решение на Столичния общински съвет от 14.03.2019г.