Top
Image Alt

Мисия и Визия

  1. МИСИЯ  „Да направим заедно и с любов74 СУ „Гоце Делчев“ здравословна и сигурна среда, в която всички деца да придобиват самочувствие, знания и умения за успешен старт в реалността“

Изграждане на поколение, което притежава качества и ценности като етичност, толерантност и адаптивност,  което разбира и прилага  принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството ни в Европейския съюз.


 

  1. ВИЗИЯ   Девиз: „Знанието бъдеще за теб“.

Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на всеки ученик, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик.