Нормативни документи

Учебен план 1 – 4 клас
Учебен план 5 – 7 клас
Учебен план 8 – 12 клас
Годишен план на 74 СУ “Гоце Делчев”
Правилник за дейността на 74 СУ “Гоце Делчев”
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред на 74.СУ “Гоце Делчев”
Етичен кодекс на 74 СУ “Гоце Делчев”
Мерки повишаване качеството на образованието 2019/2020г.
Превенция отпадане на ученици от образователната система
Програма равни възможности за приобщаващо образование
Заявление за II чужд език
Заявление ЗИП 2020/2021г.
Заявление ИУЧ 2020/2021г.
Заявление ФУЧ 2020/2021г.