Top
Image Alt

Нормативни документи

Нормативни документи за учебната  2022/2023 година

 1. Стратегия за развитието на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2020/2024 г.
 2. Етичен кодекс на 74 СУ „Гоце Делчев“ за Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023 г.
 3. Правилник за БУВОТ на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 4. Правилник за дейността на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 5. Правилник за вътрешния трудов ред на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 6. Годишен план на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 7. Механизъм за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 9. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицинското лице в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 10. Правила за работа на екипите за подкрепа на личностно развитие в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 11. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали подадени в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 12. План за сигурност и противодействие на тероризма на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2022/2023 г.
 13. Мерки за повишаване качеството на образованието
 14. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023
 15. Форма на обучение в 74.СУ “Гоце Делчев” за учебната 2022/2023
 16. Противодействие на училищния тормоз
  1. Механизъм за противодействие на тормоза
  2. Заповед УКС за справяне с насилието
  3. План за дейността УКС
  4. Заповед правила за действие в случай на тормоз
  5. Таблица
  6. Измерения на насилието и тормоза
  7. Признаци
  8. Училищна политка за противодействие на тормоза
  9. Насочване на случаи към външни служби
  10. Включване на родители
  11. Правила и процедури при възникнал инцидент
 17. План-програма БДП 2023 г.

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас

Нормативни документи за учебната 2021-2022 година

 1. Етичен кодекс на 74. СУ за 2021 – 2022
 2. Правилник за БУВОТ на 74. СУ за 2021 – 2022
 3. Правилник за дейността на 74. СУ
 4. Правилник за вътрешния трудов ред на 74. СУ
 5. Ръководство за COVID 19 на 74 СУ за 2021 – 2022

 1. Годишен план 2021/2022 година.
 2. ПЛАН за преминаване на обучение в електронна среда при случай на COVID – 19 в 74 СУ “Гоце Делчев“ за учебната 2021/2022г.
 3. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация.
 4. Правила при инцидент.
 5. Програма за равни възможности на уязвими групи.
 6. Програма отсъствия.
 7. Система от индикатори на ниво училище, чрез която се идентифицират положителните практики.
 8. Програма БДП
 9. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас

Нормативни документи за учебната 2020-2021 година

 1. Етичен кодекс на 74. СУ за 2020 – 2021
 2. Правилник за БУВОТ на 74. СУ за 2020 – 2021
 3. Правилник за дейността на 74. СУ
 4. Правилник за вътрешния трудов ред на 74. СУ
 5. Ръководство за COVID 19 на 74 СУ за 2020 – 2021

 1. Заявление за II чужд език
 2. Заявление ИУЧ 2020/2021г.
 3. Заявление ФУЧ 2020/2021г.

 1. Годишен план 2020/2021 година.
 2. ПЛАН за преминаване на обучение в електронна среда при случай на COVID – 19 в 74 СУ “Гоце Делчев“ за учебната 2020/2021г.
 3. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация.
 4. Правила при инцидент.
 5. Програма за равни възможности на уязвими групи.
 6. Програма отсъствия.
 7. Система от индикатори на ниво училище, чрез която се идентифицират положителните практики.
 8. Програма БДП

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас