Top
Image Alt

Нормативни документи

Нормативни документи за учебната  2023/2024 година

 1. Стратегия за развитието на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2020/2024 г.
 2. Етичен кодекс на 74 СУ „Гоце Делчев“ за Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024 г.
 3. Правилник за БУВОТ на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 4. Правилник за дейността на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г..
 5. Правилник за вътрешния трудов ред на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 6. Годишен план на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 7. Механизъм за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 9. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицинското лице в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 10. Правила за работа на екипите за подкрепа на личностно развитие в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 11. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали подадени в 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 12. План за сигурност и противодействие на тероризма на 74 СУ „Гоце Делчев“ 2023/2024 г.
 13. Мерки за повишаване качеството на образованието
 14. Форма на обучение в 74.СУ “Гоце Делчев” за учебната 2023/2024 г.
 15. План-програма БДП 2024 г.
 1. Училищен учебен план 1-4 клас
  2. Училищен учебен план 5-7 клас
  3. Училищен учебен план 8-12 клас

Нормативни документи за учебната  2022/2023 година

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас

Нормативни документи за учебната 2021-2022 година

 1. Етичен кодекс на 74. СУ за 2021 – 2022
 2. Правилник за БУВОТ на 74. СУ за 2021 – 2022
 3. Правилник за дейността на 74. СУ
 4. Правилник за вътрешния трудов ред на 74. СУ
 5. Ръководство за COVID 19 на 74 СУ за 2021 – 2022

 1. Годишен план 2021/2022 година.
 2. ПЛАН за преминаване на обучение в електронна среда при случай на COVID – 19 в 74 СУ “Гоце Делчев“ за учебната 2021/2022г.
 3. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация.
 4. Правила при инцидент.
 5. Програма за равни възможности на уязвими групи.
 6. Програма отсъствия.
 7. Система от индикатори на ниво училище, чрез която се идентифицират положителните практики.
 8. Програма БДП
 9. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас

Нормативни документи за учебната 2020-2021 година

 1. Етичен кодекс на 74. СУ за 2020 – 2021
 2. Правилник за БУВОТ на 74. СУ за 2020 – 2021
 3. Правилник за дейността на 74. СУ
 4. Правилник за вътрешния трудов ред на 74. СУ
 5. Ръководство за COVID 19 на 74 СУ за 2020 – 2021

 1. Заявление за II чужд език
 2. Заявление ИУЧ 2020/2021г.
 3. Заявление ФУЧ 2020/2021г.

 1. Годишен план 2020/2021 година.
 2. ПЛАН за преминаване на обучение в електронна среда при случай на COVID – 19 в 74 СУ “Гоце Делчев“ за учебната 2020/2021г.
 3. Механизъм за взаимодействие на училището и районната администрация.
 4. Правила при инцидент.
 5. Програма за равни възможности на уязвими групи.
 6. Програма отсъствия.
 7. Система от индикатори на ниво училище, чрез която се идентифицират положителните практики.
 8. Програма БДП

 1. Училищен учебен план за І-ІV клас
 2. Училищен учебен план за V-VІІ клас
 3. Училищен учебен план за VІІІ-ХІІ клас