Нормативни документи

Годишен план на 74 СУ “Гоце Делчев”
Правилник за дейността на 74 СУ “Гоце Делчев”
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред на 74.СУ “Гоце Делчев”
Етичен кодекс на 74 СУ “Гоце Делчев”
Заявление за II чужд език
Заявление ФУЧ