Top
Image Alt

Поверителност и лични данни

74. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

ОБЩИНА – СТОЛИЧНА; ОБЛАСТ – СОФИЯ  ГРАД; РАЙОН ВРЪБНИЦА

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в 74. СУ „ Гоце Делчев“

74. СУ „Гоце Делчев“ с адрес: гр. София, ж.к. “Връбница-1“, ул. “ Бакърено шосе” № 1 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от учебното заведение лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в 74. СУ „Гоце Делчев“. Длъжностно лице по защита на личните данни е адв. Елена Златева на електронна поща: [email protected] или на адреса на учебното заведение.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща[email protected]
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Обработването на лични данни от страна на  74. СУ „Гоце Делчев“ е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите задачи, които са изцяло в обществен интерес.

Данните, с които 74. СУ „Гоце Делчев“ разполага за децата възпитаници на учебното заведение, могат да включват:

– Основна информация за учениците – имена, ЕГН, адрес, дата на раждане и други.

– Информация за родителите – имена, ЕГН , адреси, телефон за връзка и други.

– Други данни – здравословно състояние, имунизации, данни за паразити, ТЕЛК решения, медицински свидетелства и всяка прилежаща към тях документация;

Информацията се събира по няколко начина – директно от учениците и от техните родители, от личния лекар. Данните се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само от служители на учебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни.

На територията на 74. СУ „Гоце Делчев“ се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на учебното заведение и сигурността на децата. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.