Top
Image Alt

Проекти

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ,

В КОИТО УЧАСТВА 74.СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“:

 

 1. Проект „Подкрепа за успех“:
 • Кариерно ориентиране на ученици 7 клас;
 • Извънкласни дейности 1-4 клас.
 1. Проект „Квалификации за професионалното развитие на педагогическите специалисти“
 2. Проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“.
 3. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.
 4. Проект „Научи се да караш ски“ с ученици 1-4 клас.
 5. Национална програма „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда“.
 6. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
 7. Национална програма „Иновации в действие“.
 8. Национална програма „Бизнесът преподава“.
 9. Национална програма „Без свободен час“.
 10. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.
 11. „Училищен плод“.
 12. „Училищно мляко“.
 13. Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в общинските училища.

Започнаха доставките по схемите

“Училищен плод” и “Училищно мляко”

за учебната 2022/2023 г


ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


От учебната 2019/2020 г. 74 СУ „Гоце Делчев“ гр. София започва работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. октомври 2022 г. започват работа 4 групи за дигитални компетентности с ученици от първи клас с ръководители: Даниела Тодорова и Надежда Иванова.