Започнаха доставките по схемите

“Училищен плод” и “Училищно мляко”

за учебната 2020/2021 г

 


ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


От учебната 2019/2020 г. 74 СУ „Гоце Делчев“ гр. София започва работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. януари 2020 г. започват работа 4 групи за дигитални компетентности с ученици от първи и втори клас с ръководители Даниела Тодорова и Надежда Иванова.