Top

Проекти

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ,

ПО КОИТО 74.СУ „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

  1. Проект „Подкрепа за успех“:

Ø Кариерно ориентиране на учениците VІІ клас;

Ø Извънкласни дейности І-ІV клас.

  1. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“.
  2. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.
  3. Проект „Научи се да караш ски“ ІІІ-ІV клас.
  4. „Без свободен час“.
  5. „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.
  6. „Училищен плод“.
  7. „Училищно мляко“.

Започнаха доставките по схемите

“Училищен плод” и “Училищно мляко”

за учебната 2022/2023 г


ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


От учебната 2019/2020 г. 74 СУ „Гоце Делчев“ гр. София започва работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. октомври 2022 г. започват работа 4 групи за дигитални компетентности с ученици от първи клас с ръководители: Даниела Тодорова и Надежда Иванова.