СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Начален курс Прогимназиален курс Гимназиален курс
1 – 4 клас 5 – 7 клас 8 – 12 клас

ДНЕВЕН РЕЖИМ

учебна 2020/2021 година – І срок

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен  режим на работа. Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III и ІV клас са с продължителност 40 минути и VХІІ клас  с продължителност 40 минути. Междучасията се обявяват с училищен звънец. Учебните занятия започват  в 8.00 часа за учениците от V до ХІІ клас и от 08:15 часа за учениците от І до ІV клас. Завършват съгласно седмичното разписание:

I-ви и II-ри клас III-ти и IV-ти клас V-ти и XII-ти клас
1 час – 08:15 – 08:50 1 час – 08:15 – 08:55 1 час – 08:00 – 08:40
2 час – 09:10 – 09:45 2 час – 09:05 – 09:45 2 час – 08:50 – 09:30
3 час – 09:55 – 10:30 3 час – 10:05 – 10:45 3 час – 09:40 – 10:20
4 час – 10:40 – 11:15 4 час – 10:55 – 11:35 4 час – 10:40 – 11:20
5 час – 11:25 – 12:00 5 час – 11:45 – 12:25 5 час – 11:30 – 12:10
6 час – 12:35 – 13:15 6 час – 12:20 – 13:00
7 час – 13:10 – 13:50
ЦДО I-ви и II-ри клас ЦДО III-ти и IV-ти клас
1 час – 12:10 – 12:45 1 час – 13:15 – 13:50
2 час – 13:15 – 13:50 2 час – 14:00 – 14:40
3 час – 14:05 – 14:40 3 час – 14:45 – 15:25
4 час – 14:55 – 15:30 4 час – 15:30 – 16:10
5 час – 15:45 – 16:20 5 час – 16:15 – 16:55
6 час – 16:35 – 17:15 6 час – 17:00 – 17:30