Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Начален курс Прогимназиален курс  Гимназиален курс
1 – 2 клас 3 – 4 клас 5 – 7 клас  8 – 12 клас

ДНЕВЕН РЕЖИМ

учебна 2019/2020 година – І и ІІ срок

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен  режим на работа. Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са 9 групи.

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III и ІV клас са с продължителност 40 минути, V – ХІІ клас  с продължителност 45 минути. Междучасията се обявяват с училищния звънец.

Учебните занятия започват  в 8.00 часа  първа смяна за учениците от V до ХІІ клас и от 08:15 часа за учениците от І до ІV клас.

Завършват съгласно седмично разписание:

I-ви и II-ри клас III-ти и IV-ти клас V-ти и XII-ти клас
1 час – 08:15 – 08:50 1 час – 08:15 – 08:55 1 час – 08:00 – 08:45
2 час – 09:10 – 09:45 2 час – 09:05 – 09:45 2 час – 08:55 – 09:40
3 час – 09:55 – 10:30 3 час – 10:05 – 10:45 3 час – 09:50 – 10:35
4 час – 10:40 – 11:15 4 час – 10:55 – 11:35 4 час – 10:55 – 11:40
5 час – 11:25 – 12:00 5 час – 11:45 – 12:25 5 час – 11:50 – 12:35
6 час – 12:35 – 13:15 6 час – 12:45 – 13:30
7 час – 13:40 – 14:25
ЦДО I-ви и II-ри клас ЦДО III-ти и IV-ти клас
1 час – 12:10 – 12:45 1 час – 13:15 – 13:50
2 час – 13:15 – 13:50 2 час – 14:00 – 14:40
3 час – 14:05 – 14:40 3 час – 14:45 – 15:25
4 час – 14:55 – 15:30 4 час – 15:30 – 16:10
5 час – 15:45 – 16:20 5 час – 16:15 – 16:55
6 час – 16:35 – 17:15 6 час – 17:00 – 17:30

Дневният режим е утвърден с моя заповед № РД – 10 – 1365/10.09.2019г.