Top
Image Alt

Седмично разписание за учебната 2022/2023 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II СРОК

Начален етапПрогимназиален етапГимназиален етап
1 – 4 клас5 – 7 клас8 – 12 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК

Начален етапПрогимназиален етапГимназиален етап
1 – 4 клас5 – 7 клас8 – 12 клас

I   клас ІІ клас
1 час  – 08:15 – 08:50 1 час  – 08:15 – 08:50
2 час  – 09:10 – 09:452 час  – 09:10 – 09:45
3 час  – 09:55 – 10:303 час  – 09:55 – 10:30
4 час  – 10:40 – 11:154 час  – 10:40 – 11:15
5 час  – 11:25 – 12:005 час  – 11:25 – 12:00
ІІІ  класІV клас
1 час  – 08:15 – 08:551 час  – 08:15 – 08:55
2 час  – 09:05 – 09:452 час  – 09:05 – 09:45
3 час  – 10:05 – 10:453 час  – 10:05 – 10:45
4 час  – 10:55 – 11:354 час  – 10:55 – 11:35
5 час  – 11:45 – 12:255 час  – 11:45 – 12:25
6 час  – 12:35 – 13:156 час  – 12:35 – 13:15
Междучасията се обявяват с училищния звънец. Въведена е целодневна организация на обучение –сформирани са 8 групи.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V, VІ , VІІ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

1 час  – 08:00 – 08:40
2 час  – 08:50 – 09:30
3 час  – 09:40 – 10:20
4 час  – 10:40 – 11:20
5 час  – 11:30 – 12:10
6 час  – 12:20 – 13:00
7 час  – 13:10 – 13:50

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ОТ ГЦОУД  І – ІV КЛАС:

І и ІІ срок

ДейностиІ класІІ клас
Организиран отдих и физическа активност12.15 – 12.5012.15 – 12.50
Организиран отдих и физическа активност13.20 – 13.5513.20 – 13.55
Самоподготовка14.10 – 14.4514.10 – 14.45
Самоподготовка15.00 – 15.3515.00 – 15.35
Занимания по интереси15.50 – 16.2515.50 – 16.25
Занимания по интереси16.40 – 17.1516.40 – 17.15
ДейностиІІІ класІV клас
Организиран отдих и физическа активност13.15 – 13.5513.15 – 13.55
Организиран отдих и физическа активност14.00 – 14.4014.00 – 14.40
Самоподготовка14.45 – 15.2514.45 – 15.25
Самоподготовка15.30 – 16.1015.30 – 16.10
Занимания по интереси16.15 – 16.5516.15 – 16.55
Занимания по интереси17.00 – 17.4017.00 – 17.40

Продължителността на работното време на учители ,служители и помощен персонал е 8 часа.

Учителите се явяват на работа 30 мин. преди започване на първия учебен час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на ПС с Протокол №17/10.09.2021г.

Дневният режим е утвърден с моя заповед № РД – 10 – 1009/10.09.2021г.

ЦДО I-ви и II-ри класЦДО III-ти и IV-ти клас 
1 час – 12:10 – 12:451 час – 13:15 – 13:50 
2 час – 13:15 – 13:502 час – 14:00 – 14:40 
3 час – 14:05 – 14:403 час – 14:45 – 15:25 
4 час – 14:55 – 15:304 час – 15:30 – 16:10 
5 час – 15:45 – 16:205 час – 16:15 – 16:55 
6 час – 16:35 – 17:156 час – 17:00 – 17:30