Top
Image Alt

След 7 клас

Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2023/2024г. в 74.СУ „Гоце Делчев“

 ПрофилСрок на обучениеБрой ученициАнглийски езикБалообразуванеПрофилиращи предмети
1.Софтуерни и хардуерни науки5 години26Интензивно изучаван2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 класИнформатика, Информационни технологии
2.Природни науки5 години52Интензивно изучаван3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 класБиология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на седмокласници от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Писмо до родителите.
  2. График на дейностите.

    Цялата информация относно държавния план-прием след завършен VII клас може да видите ТУК


График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

26-27 май 2022 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 10 юни 2022 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

·           Математика

·           Чужд език /по желание на ученика/

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2022 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2021 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 20 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21-22 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022 г., вкл.


График на дейностите по приемане и записване на ученици в осми клас на 74.СУ „Гоце Делчев”  – профил „Софтуерни и хардуерни науки” и „Природни науки”

за учебната 2021/2022  година.

 

За периода: 14.07.2021 г. – 16.07.2021 г. вкл. – Записване на приетите  ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Приетите ученици на първи етап на класиране се записват с оригинала на свидетелството за завършено основно образование, или подават заявление /по образец / за участие във втори етап на класиране.

 

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.

Работно време на комисията: 14.07 – 16.07.2021 г.от 8.00 до 18.00 часа.

За периода: 21.07 – 22.07.2021 г. вкл. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап на класиране или на по-предно тяхно желание.

Класираните ученици се записват в приетото училище или губят мястото, на което са класирани. Класираните ученици се записват с оригинала на свидетелството за основно образование.

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.  

Работно време на комисията: 21.07 – 22.07.2021 г.от 8.00 до 18.00 часа.

За периода: 26.07 – 27.07.2021 г. – Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.

Работно време на комисията: 26.07 – 27.07.2021 г.от 8.00 до 18.00 часа.

За периода: 29.07 – 30.07.2021г. вкл.– Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.

Работно време на комисията: 29.07 – 30.07.2021 г.от 8.00 до 18.00 часа.

Класираните ученици се записват с оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

За периода: 03.08 – 09.09.2021г. вкл. – Приемане на заявления от ученици за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

Работно място на комисията: 200 стая, корпус А.

Работно време на комисията: 03.08 – 09.09.2021 г.  8.00 – 14.00 часа.

Учениците подават заявление до директора на 74.СУ „Гоце Делчев” за обявените свободни места.

Балът за класиране на учениците – профил „Софтуерни и хардуерни науки” се формира като сбор от: 2 НВО БЕЛ+ 2 НВО М+ БЕЛ /свидетелство за основно образование/ +Математика  /свидетелство за основно образование/.

Балът за класиране на учениците – профил „Природни науки” се формира като сбор от: 3 НВО БЕЛ+ 1 НВО М+ БЗО /от свидетелство за основно образование/ + ХООС  /от свидетелство за основно образование/.

Балът на ученик, който не се е явил на НВО – БЕЛ или НВО – Математика, се формира като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки.

Класирането се извършва в низходящ ред.


З А П О В Е Д на министър на образованието и науката No РД09-2121 / 28.08.2020 г.


Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2021/2022г.

 ПрофилСрок на обучениеБрой ученициАнглийски езикБалообразуванеПрофилиращи предмети
1.Софтуерни и хардуерни науки5 години26Интензивно изучаван2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 класИнформатика, Информационни технологии
2.Природни науки5 години26Интензивно изучаван3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 класБиология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Прием след 7-ми клас


График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021-2022г. на места по държавен план-прием, съгласно Наредба No. 10 от 01.09.2016г. за  организация на дейностите в училищното образование.

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на

способностите

27 – 28 май 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·       изобразително изкуство

·       музика

·       спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за

проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

         до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

Свали графика на дейностите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
с кодове и балообразуване
                       
Район Код Училище Код на паралелката Име на паралелката Тип Балообразуване Брой паралелки На общо основание Младежи Девойки
1 Банкя 2201078 78. Средно училище  “Христо Смирненски”, ГР.БАНКЯ 0463 Извършване на термални процедури – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
2 Банкя 2201078 78. Средно училище  “Христо Смирненски”, ГР.БАНКЯ 0468 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
3 Банкя 2201400 Професионална гимназия  по туризъм “Алеко Константинов”, ГР.БАНКЯ 0344 Организация на хотелиерството –  АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
4 Банкя 2201400 Професионална гимназия  по туризъм “Алеко Константинов”, ГР.БАНКЯ 0355 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
5 Банкя 2201400 Професионална гимназия  по туризъм “Алеко Константинов”, ГР.БАНКЯ 0358 Кетъринг – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
6 Банкя 2201400 Професионална гимназия  по туризъм “Алеко Константинов”, ГР.БАНКЯ 0362 Производство на кулинарни изделия и напитки – готвач професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
7 Витоша 2202002 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, ГР.СОФИЯ 0947 Природни науки – АЕ интензивно  ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
8 Витоша 2202002 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, ГР.СОФИЯ 0951 Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
9 Витоша 2202002 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, ГР.СОФИЯ 0957 Хуманитарни науки – АЕ интензивно   ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
10 Витоша 2202002 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, ГР.СОФИЯ 0958 Предприемачески – АЕ интензивно  НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
11 Витоша 2202026 26 Средно училище  “Йордан Йовков”, ГР.СОФИЯ 0965 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
12 Витоша 2202401 Професионална гимназия по екология и  биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 0851 Екология и опазване на околната среда – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
13 Витоша 2202401 Професионална гимназия по екология и  биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 0874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ,  професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
14 Витоша 2202401 Професионална гимназия по екология и  биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 0909 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
15 Витоша 2202401 Професионална гимназия по екология и  биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 2591 Осигуряване на продуктова информация – НЕ (дуална), АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
16 Витоша 2202401 Професионална гимназия по екология и  биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 3414 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
17 Връбница 2203074 74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ 1771 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
18 Връбница 2203074 74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ 1777 Природни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
19 Връбница 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ”, ГР.СОФИЯ 1895 Български танци професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.) 1 26 0 0
20 Връбница 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ”, ГР.СОФИЯ 1904 Графичен дизайн професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
21 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 0897 Чужди езици – НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
22 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 0902 Природни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
23 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 0905 Чужди езици – ФЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
24 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 1631 Чужди езици – ЯЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
25 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 1637 Чужди езици – АрЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
26 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 1642 Чужди езици – КитЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
27 Възраждане 2204018 18 Средно училище “Уилям Гладстон”, ГР.СОФИЯ 1647 Чужди езици – КорЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
28 Възраждане 2204030 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ГР.СОФИЯ 1307 Чужди езици – ИЕ интензивно  АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
29 Възраждане 2204030 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ГР.СОФИЯ 1308 Природни науки – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
30 Възраждане 2204030 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, ГР.СОФИЯ 2602 Икономическо развитие – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
31 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 2771 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
32 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 2773 Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
33 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 2775 Чужди езици – АЕ интензивно  ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
34 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 2777 Чужди езици – АЕ интензивно  РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
35 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 3371 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
36 Възраждане 2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ 3372 Природни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
37 Възраждане 2204091 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов”, ГР.СОФИЯ 2644 Чужди езици – НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 7 0 91 91
38 Възраждане 2204134 134. средно училище  “Димчо Дебелянов”, ГР.СОФИЯ 1952 Чужди езици – АЕ интензивно Иврит профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
39 Възраждане 2204134 134. средно училище  “Димчо Дебелянов”, ГР.СОФИЯ 1961 Природни науки – АЕ интензивно   Иврит профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
40 Възраждане 2204134 134. средно училище  “Димчо Дебелянов”, ГР.СОФИЯ 1968 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно   Иврит профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
41 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0317 Медицинска техника – НЕ, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
42 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0319 Измервателна и организационна техника – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
43 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0321 Кинотехника аудио- и видеосистеми – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
44 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0324 Очна оптика – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
45 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0325 Лазерна и оптична техника – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
46 Възраждане 2204402 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов”, ГР.СОФИЯ 0328 Компютърна техника и технологии – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
47 Възраждане 2204403 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 1856 Бутикови облекла професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
48 Възраждане 2204403 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 1868 Конструиране моделиране и технология на обувни изделия (дуална) професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
49 Възраждане 2204403 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 3251 Моден дизайн – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
50 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 2524 Пътно-строителна техника – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
51 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 2528 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства – ФЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
52 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 2612 Електрически превозни средства – РЕ, АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
53 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3558 Локомотиви и вагони – АЕ (дуална), РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
54 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3560 Електрообзавеждане на железопътната техника – РЕ, АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
55 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3561 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
56 Възраждане 2204405 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3562 Ръководител движение – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
57 Изгрев 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “АТАНАС ДАЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ 2514 Чужди езици – ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
58 Изгрев 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “АТАНАС ДАЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ 2532 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
59 Изгрев 2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “АТАНАС ДАЛЧЕВ”, ГР.СОФИЯ 2543 Екскурзоводско обслужване – ИтЕ интензивно, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
60 Изгрев 2205119 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов”, ГР.СОФИЯ 1522 Хуманитарни науки – АЕ интензивно, РЕ/ФЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
61 Изгрев 2205119 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов”, ГР.СОФИЯ 1526 Природни науки – АЕ интензивно, РЕ/ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
62 Изгрев 2205119 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов”, ГР.СОФИЯ 1532 Чужди езици – РЕ интензивно, АЕ/ФЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
63 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2328 Системно програмиране – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
64 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2338 Приложно програмиране – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
65 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2360 Компютърни мрежи – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
66 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2363 Компютърна техника и технологии – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 2 52 0 0
67 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2366 Микропроцесорна техника – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
68 Изгрев 2205407 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов”, ГР.СОФИЯ 2372 Промишлена електроника – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
69 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2837 Съдебна администрация – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
70 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2840 Икономическо информационно осигуряване – АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
71 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2842 Извършване на термални процедури – АЕ (дуална), РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
72 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2843 Фризьорство професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
73 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2845 Козметика професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
74 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 2847 Маникюр педикюр и ноктопластика професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
75 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 3381 Промишлен дизайн – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
76 Изгрев 2205408 Софийска професионална гимназия  “Княгиня Евдокия”, ГР.СОФИЯ 3382 Индустриални отношения – АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
77 Илинден 2206003 3. СУ  “Марин Дринов”, ГР.СОФИЯ 2913 Изобразително изкуство – РЕ, АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
78 Илинден 2206003 3. СУ  “Марин Дринов”, ГР.СОФИЯ 2914 Графичен дизайн – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
79 Илинден 2206113 113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ”, ГР.СОФИЯ 1648 Продавач-консултант /РЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
80 Илинден 2206113 113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ”, ГР.СОФИЯ 1676 Продавач-консултант /АЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
81 Илинден 2212303 33. Езикова гимназия  “Света София”, ГР.СОФИЯ 2762 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
82 Илинден 2212303 33. Езикова гимназия  “Света София”, ГР.СОФИЯ 2767 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
83 Илинден 2212303 33. Езикова гимназия  “Света София”, ГР.СОФИЯ 2774 Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ или ГрЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
84 Илинден 2212303 33. Езикова гимназия  “Света София”, ГР.СОФИЯ 2778 Чужди езици – ФЕ интензивно АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
85 Илинден 2212303 33. Езикова гимназия  “Света София”, ГР.СОФИЯ 2797 Екскурзоводско обслужване – АЕ интензивно РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
86 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 1911 Промишлена електроника – АЕ, РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
87 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
88 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2349 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
89 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2352 Газова техника – АЕ (дуална), РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
90 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2357 Възобновяеми енергийни източници – АЕ (дуална), РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
91 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2362 Топлотехника – отоплителна климат. вентилационна и хладилна – АЕ (дуална), РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
92 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2364 Автотранспортна техника – техник (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
93 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2367 Автомобилна мехатроника – АЕ, РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
94 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2376 Автомобилна  мехатроника – АЕ (дуална), РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
95 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2378 Електрически превозни средства – АЕ, РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
96 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2380 Ремонт на летателни апарати – АЕ, РЕ/НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
97 Илинден 2206409 Професионална гимназия по транспорт и енергетика  “Хенри Форд”, ГР.СОФИЯ 2383 Експлоатация на автомобилния транспорт професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИТ) 1 26 0 0
98 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2752 Компютърни мрежи – АЕ, ИЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
99 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2756 Телекомуникационни системи – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
100 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2760 Приложно програмиране – АЕ интензивно, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
101 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2763 Компютърна техника и технологии – АЕ, ИЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
102 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2765 Микропроцесорна техника – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
103 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 2769 Системно програмиране – АЕ интензивно, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
104 Илинден 2206410 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ “А. С. ПОПОВ”, ГР.СОФИЯ 3317 Охранителна техника и системи за сигурност – АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
105 Илинден 2206411 Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов”, ГР.СОФИЯ 0448 Производство на захар и захарни изделия – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
106 Илинден 2206411 Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов”, ГР.СОФИЯ 0452 Производство на месо месни продукти и риба – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
107 Илинден 2206411 Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов”, ГР.СОФИЯ 0455 Производсто и преработка на мляко и млечни продукти професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
108 Илинден 2206411 Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Проф. д-р Георги Павлов”, ГР.СОФИЯ 3671 Производство на месо, месни продукти и риба професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
109 Искър 2207068 68. Средно училище “Академик Никола Обрешков”, ГР.СОФИЯ 2629 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, НЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
110 Искър 2207068 68. Средно училище “Академик Никола Обрешков”, ГР.СОФИЯ 3634 Природни науки – АЕ, НЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
111 Искър 2207069 69 Средно  училище “Димитър Маринов”, ГР.СОФИЯ 0887 Икономическо развитие – АЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ) 1 26 0 0
112 Искър 2207108 108 Средно училище  “Никола Беловеждов”, ГР.СОФИЯ 1852 Предприемачески  – АЕ интензивно РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
113 Искър 2207108 108 Средно училище  “Никола Беловеждов”, ГР.СОФИЯ 3675 Предприемачески – АЕ интензивно НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
114 Искър 2207412 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1656 Митническа и данъчна администрация – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
115 Искър 2207412 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1665 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
116 Искър 2207412 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1677 Автомобилна мехатроника – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
117 Искър 2207412 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1684 Автотранспортна техника – монтьор професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
118 Красна поляна 2208017 17 СУ “Дамян Груев”, ГР.СОФИЯ 2371 Чужди езици – ФЕ интензивно, ИтЕ/ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
119 Красна поляна 2208017 17 СУ “Дамян Груев”, ГР.СОФИЯ 2379 Туристическа анимация – ФЕ интензивно, ИтЕ/ИЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
120 Красна поляна 2208028 28 Средно училище  “Алеко Константинов”, ГР.СОФИЯ 0372 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
121 Красна поляна 2208028 28 Средно училище  “Алеко Константинов”, ГР.СОФИЯ 0374 Физическо възпитание и спорт – АЕ, ИЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
122 Красна поляна 2208123 123 Средно училищe “Стефан Стамболов”, ГР.СОФИЯ 0631 Логистика на товари и услуги /АЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
123 Красна поляна 2208123 123 Средно училищe “Стефан Стамболов”, ГР.СОФИЯ 3674 Логистика на товари и услуги /НЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
124 Красна поляна 2208135 135 средно училище “Ян Амос Коменски”, ГР.СОФИЯ 2783 Социална работа с деца и семейства в риск – АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
125 Красна поляна 2208413 Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 0547 Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия – АЕ, НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
126 Красна поляна 2208413 Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 0563 Декорация на сладкарски изделия – АЕ, НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
127 Красна поляна 2208413 Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 0568 Производство на сладкарски изделия – АЕ (дуална), НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
128 Красна поляна 2208413 Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 0573 Производство на хляб и хлебни изделия – АЕ (дуална), НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
129 Красно село 2209019 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ЕЛИН ПЕЛИН”, ГР.СОФИЯ 3394 Предприемачески – НЕ интензивно НорвЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
130 Красно село 2209019 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ЕЛИН ПЕЛИН”, ГР.СОФИЯ 3396 Предприемачески – НЕ интензивно ДатЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
131 Красно село 2209019 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ЕЛИН ПЕЛИН”, ГР.СОФИЯ 3399 Предприемачески – АЕ интензивно, НЕ/НорвЕ/ДатЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
132 Красно село 2209036 36 Средно училище  “Максим Горки”, ГР.СОФИЯ 0778 Чужди езици – ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
133 Красно село 2209036 36 Средно училище  “Максим Горки”, ГР.СОФИЯ 0784 Природни науки – АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
134 Красно село 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА”, ГР.СОФИЯ 2276 Компютърна графика – АЕ интензивно, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
135 Красно село 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА”, ГР.СОФИЯ 2289 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
136 Красно село 2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА”, ГР.СОФИЯ 2291 Изобразително изкуство – АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
137 Красно село 2209132 132. Средно училище  “Ваня Войнова”, ГР.СОФИЯ 0423 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
138 Красно село 2209132 132. Средно училище  “Ваня Войнова”, ГР.СОФИЯ 0424 Спортни-туристически дейности – помощник-инструктор АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ФВС + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
139 Красно село 2209132 132. Средно училище  “Ваня Войнова”, ГР.СОФИЯ 3191 Физическо възпитание и спорт профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ФВС) 1 26 0 0
140 Красно село 2209305 203 Профилирана езикова гимназия “Свети Методий”, ГР.СОФИЯ 2904 Чужди езици – АЕ интензивно  НЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
141 Красно село 2209305 203 Профилирана езикова гимназия “Свети Методий”, ГР.СОФИЯ 2907 Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
142 Красно село 2209305 203 Профилирана езикова гимназия “Свети Методий”, ГР.СОФИЯ 2909 Чужди езици – ИЕ интензивно  АЕ/НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
143 Красно село 2209305 203 Профилирана езикова гимназия “Свети Методий”, ГР.СОФИЯ 2910 Предприемачески – АЕ интензивно, ИЕ/НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
144 Красно село 2209305 203 Профилирана езикова гимназия “Свети Методий”, ГР.СОФИЯ 3271 Природни науки – АЕ интензивно, ИЕ/НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
145 Кремиковци 2210085 85 Средно училище “Отец Паисий”, ГР.СОФИЯ 1929 Търговия на едро и дребно – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
146 Кремиковци 2210117 117. Средно училище  “Свети свети Кирил и Методий”, ГР.БУХОВО 0975 Софтуерни и хардуерни науки профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
147 Кремиковци 2210162 162 Обединено училище “Отец Паисий”, ГР.СОФИЯ 2956 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
148 Лозенец 2211021 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0906 Предприемачески – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
149 Лозенец 2211021 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 3676 Предприемачески – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
150 Лозенец 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, ГР.СОФИЯ 0388 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ БЕЛ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
151 Лозенец 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, ГР.СОФИЯ 0389 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ М профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
152 Лозенец 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, ГР.СОФИЯ 0390 Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ БЗО профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
153 Лозенец 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, ГР.СОФИЯ 0392 Чужди езици – ФЕ интензивно РЕ М профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
154 Лозенец 2211035 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, ГР.СОФИЯ 3505 Природни науки – БЗО ХООС НЕ интензивно РЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
155 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0814 Математически – АЕ М Инф профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
156 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0821 Математически – НЕ М Инф профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
157 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0830 Математически – АЕ ФА М профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ФИЗ, ОК) + (1 * М + 1 * ФА) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * НПМГ, Ф) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
158 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0835 Природни науки – АЕ БЗО ХООС профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * БИО, ОК) + (1 * М + 1 * БЗО) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * НПМГ, Б) + (1 * М + 1 * БЗО) 1 26 0 0
159 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0843 Природни науки – АЕ ХООС БЗО профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ХИМ, ОК) + (1 * М + 1 * ХООС) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * НПМГ, Х) + (1 * М + 1 * ХООС) 1 26 0 0
160 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 0847 Икономическо развитие – АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * ГЕО, ОК) + (1 * М + 1 * ГИ) или (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * НПМГ, Г) + (1 * М + 1 * ГИ) 1 26 0 0
161 Лозенец 2211304 Национална природо-математическа  гимназия “Академик Любомир Чакалов”, ГР.СОФИЯ 3305 Природни науки – НЕ БЗО ХООС профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 1 * ХИМ, ОК + 1 * БИО, ОК) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 1 * НПМГ, Х + 1 * НПМГ, Б) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
162 Лозенец 2211417 Професионална гимназия по облекло  “Княгиня Мария Луиза”, ГР.СОФИЯ 0462 Моден дизайн – ИтЕ, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
163 Лозенец 2211417 Професионална гимназия по облекло  “Княгиня Мария Луиза”, ГР.СОФИЯ 0472 Бутикови облекла – ИтЕ, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
164 Лозенец 2211417 Професионална гимназия по облекло  “Княгиня Мария Луиза”, ГР.СОФИЯ 0476 Моден дизайн – АЕ, ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
165 Лозенец 2211417 Професионална гимназия по облекло  “Княгиня Мария Луиза”, ГР.СОФИЯ 0491 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – АЕ, ИтЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
166 Лозенец 2211417 Професионална гимназия по облекло  “Княгиня Мария Луиза”, ГР.СОФИЯ 0505 Сценичен костюм – АЕ, ИтЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
167 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0719 Строителство и архитектура – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
168 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0735 Водно строителство – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
169 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0748 Транспортно строителство – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
170 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0762 Геодезия – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
171 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0772 Парково строителство и озеленяване – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
172 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0838 Брокер недвижими имоти – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
173 Лозенец 2211419 СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.СОФИЯ 0973 Строителство и архитектура – НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
174 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2749 Икономическа информатика – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
175 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2754 Икономика и мениджмънт – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
176 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2764 Икономика и мениджмънт – НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
177 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2768 Икономика и мениджмънт – ФЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
178 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2798 Търговия – НЕ (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
179 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 3603 Икономическа информатика – НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
180 Лозенец 2211420 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 3604 Икономика и мениджмънт – ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
181 Люлин 2212027 27. Средно училище “Акад. Георги Караславов”, ГР.СОФИЯ 2387 Софтуерни и хардуерни науки профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
182 Люлин 2212037 37. Средно училище “Райна Княгиня”, ГР.СОФИЯ 2110 Предприемачески – АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
183 Люлин 2212037 37. Средно училище “Райна Княгиня”, ГР.СОФИЯ 3544 Малък и среден бизнес – АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
184 Люлин 2212040 40 Средно училище  “Луи Пастьор”, ГР.СОФИЯ 0508 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
185 Люлин 2212056 56. Средно училище  “Професор Константин Иречек”, ГР.СОФИЯ 2200 Икономическо развитие – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ) 1 26 0 0
186 Люлин 2212056 56. Средно училище  “Професор Константин Иречек”, ГР.СОФИЯ 3639 Предприемачески – НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
187 Люлин 2212056 56. Средно училище  “Професор Константин Иречек”, ГР.СОФИЯ 3640 Електронна търговия – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
188 Люлин 2212079 79 средно училище “Индира Ганди”, ГР.СОФИЯ 2427 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 2 52 0 0
189 Люлин 2212090 90 Средно училище  “Генерал Хосе де Сан Мартин”, ГР.СОФИЯ 1384 Предприемачески – ИЕ, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
190 Люлин 2212090 90 Средно училище  “Генерал Хосе де Сан Мартин”, ГР.СОФИЯ 1390 Природни науки – АЕ, ИЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
191 Люлин 2212096 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой”, ГР.СОФИЯ 0903 Обществени науки – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
192 Люлин 2212096 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой”, ГР.СОФИЯ 3318 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
193 Люлин 2212097 97 Средно училище  “Братя Миладинови”, ГР.СОФИЯ 2506 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
194 Люлин 2212097 97 Средно училище  “Братя Миладинови”, ГР.СОФИЯ 2512 Търговия – АЕ (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
195 Люлин 2212097 97 Средно училище  “Братя Миладинови”, ГР.СОФИЯ 3037 Предприемачески – АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
196 Люлин 2212137 137 средно училище  “Ангел Кънчев”, ГР.СОФИЯ 1834 Предприемачески – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
197 Люлин 2212137 137 средно училище  “Ангел Кънчев”, ГР.СОФИЯ 1838 Хуманитарни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
198 Люлин 2212137 137 средно училище  “Ангел Кънчев”, ГР.СОФИЯ 1844 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
199 Младост 2213010 10 Средно училище  ” Теодор Траянов “, ГР.СОФИЯ 2101 Обществени науки – АЕ, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
200 Младост 2213010 10 Средно училище  ” Теодор Траянов “, ГР.СОФИЯ 3075 Природни науки – АЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
201 Младост 2213039 39 Средно училище “Петър Динеков”, ГР.СОФИЯ 1802 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
202 Младост 2213081 81. Средно училище  “Виктор Юго”, ГР.СОФИЯ 2566 Чужди езици – АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
203 Младост 2213081 81. Средно училище  “Виктор Юго”, ГР.СОФИЯ 2579 Хуманитарни науки профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФВС) 1 26 0 0
204 Младост 2213118 118 Средно училище  “Академик Людмил Стоянов”, ГР.СОФИЯ 2943 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
205 Младост 2213125 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици, ГР.СОФИЯ 1546 Хуманитарни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
206 Младост 2213125 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици, ГР.СОФИЯ 1557 Математически – АЕ интензивно, РЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
207 Младост 2213128 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН”, ГР.СОФИЯ 1660 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, НЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
208 Младост 2213128 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН”, ГР.СОФИЯ 1670 Икономическо информационно осигуряване – АЕ, НЕ/РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
209 Младост 2213131 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев”, ГР.СОФИЯ 2449 Търговия на едро и дребно професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
210 Младост 2213131 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев”, ГР.СОФИЯ 2454 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
211 Младост 2213144 144 Средно училище “Народни будители”, ГР.СОФИЯ 1118 Музика – АЕ, РЕ/ИЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз.) 1 26 0 0
212 Младост 2213144 144 Средно училище “Народни будители”, ГР.СОФИЯ 1123 Рекламна графика – АЕ, РЕ/ИЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
213 Младост 2213144 144 Средно училище “Народни будители”, ГР.СОФИЯ 1142 Български танци – АЕ, РЕ/ИЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз) 1 26 0 0
214 Младост 2213144 144 Средно училище “Народни будители”, ГР.СОФИЯ 3559 Рекламна графика – ИЕ, РЕ/АЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
215 Младост 2213350 Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София, ГР.СОФИЯ 2127 Системно програмиране – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 3 78 0 0
216 Младост 2213350 Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София, ГР.СОФИЯ 2132 Компютърни мрежи – АЕ, РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
217 Надежда 2214015 15 Средно училище ” Адам Мицкевич”, ГР.СОФИЯ 2582 Предприемачески – АЕ, НЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
218 Надежда 2214015 15 Средно училище ” Адам Мицкевич”, ГР.СОФИЯ 3015 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
219 Надежда 2214054 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ”, ГР.СОФИЯ 0749 Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
220 Надежда 2214054 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ”, ГР.СОФИЯ 0758 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно   НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
221 Надежда 2214101 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО”, ГР.СОФИЯ 2886 Икономическо развитие – АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
222 Надежда 2214101 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО”, ГР.СОФИЯ 2889 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
223 Надежда 2214101 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО”, ГР.СОФИЯ 3656 Търговия на едро и дребно  – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
224 Нови Искър 2215170 170 Средно  училище “Васил Левски”, ГР.НОВИ ИСКЪР 2972 Организация на туризма и свободното време – АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
225 Нови Искър 2215170 170 Средно  училище “Васил Левски”, ГР.НОВИ ИСКЪР 3451 Електронна търговия – АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
226 Нови Искър 2215172 172 Обединено училище “Христо Ботев”, ГР.НОВИ ИСКЪР 2807 Производство на облекло от текстил професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП) 1 26 0 0
227 Нови Искър 2215176 176 Обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий”, С.НЕГОВАН 2460 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
228 Оборище 2216001 1 Средно  училище  “Пенчо П. Славейков”, ГР.СОФИЯ 1831 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
229 Оборище 2216001 1 Средно  училище  “Пенчо П. Славейков”, ГР.СОФИЯ 1900 Природни науки – Биология и здравно образование – ИЕ интнензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
230 Оборище 2216001 1 Средно  училище  “Пенчо П. Славейков”, ГР.СОФИЯ 1906 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
231 Оборище 2216001 1 Средно  училище  “Пенчо П. Славейков”, ГР.СОФИЯ 1907 Природни науки – Биология и здравно образование – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
232 Оборище 2216164 164. гимназия с преподаване  на испански език “Мигел де Сервантес”, ГР.СОФИЯ 2561 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
233 Оборище 2216164 164. гимназия с преподаване  на испански език “Мигел де Сервантес”, ГР.СОФИЯ 2562 Чужди езици – ИЕ интензивно ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
234 Оборище 2216164 164. гимназия с преподаване  на испански език “Мигел де Сервантес”, ГР.СОФИЯ 2564 Чужди езици – ИЕ интензивно ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
235 Оборище 2216164 164. гимназия с преподаване  на испански език “Мигел де Сервантес”, ГР.СОФИЯ 2569 Чужди езици – ИЕ интензивно ПортЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
236 Оборище 2216301 Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 0649 Чужди езици – АЕ интензивно РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
237 Оборище 2216301 Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 0672 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
238 Оборище 2216301 Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 0727 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
239 Оборище 2216301 Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 0752 Чужди езици – АЕ интензивно ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
240 Оборище 2216301 Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 3349 Предприемачество – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
241 Оборище 2216306 Софийска математическа гимназия  “Паисий Хилендарски”, ГР.СОФИЯ 2277 Математически – АЕ, НЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 4 104 0 0
242 Оборище 2216306 Софийска математическа гимназия  “Паисий Хилендарски”, ГР.СОФИЯ 2278 Математически – НЕ интензивно, АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
243 Оборище 2216422 Професионална гимназия по  механоелектротехника “Н.Й.Вапцаров”, ГР.СОФИЯ 2173 Металообработващи машини професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
244 Оборище 2216422 Професионална гимназия по  механоелектротехника “Н.Й.Вапцаров”, ГР.СОФИЯ 2177 Електрообзавеждане на производството – електромонтьор професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
245 Оборище 2216422 Професионална гимназия по  механоелектротехника “Н.Й.Вапцаров”, ГР.СОФИЯ 2193 Промишлена електроника – АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
246 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1277 Кетъринг – РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
247 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1281 Кетъринг – ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
248 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1283 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ИтЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
249 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1284 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
250 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1285 Организация на хотелиерството – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
251 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1286 Организация на обслужването в хотелиерството – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
252 Оборище 2216423 СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1287 Екскурзоводско обслужване – АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
253 Овча купел 2217066 66 Средно училище “Филип Станиславов”, ГР.СОФИЯ 1439 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
254 Овча купел 2217088 88. Средно училище  “Димитър Попниколов”, ГР.СОФИЯ 1353 Чужди езици – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
255 Овча купел 2217088 88. Средно училище  “Димитър Попниколов”, ГР.СОФИЯ 1356 Туристическа анимация – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
256 Овча купел 2217149 149  Средно училище ,,Иван Хаджийски”, ГР.СОФИЯ 1060 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
257 Овча купел 2217151 НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ”, ГР.СОФИЯ 2687 Природни науки – АЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
258 Овча купел 2217151 НАЦИ{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“8364fdab-dc01-426f-b2d1-f0dd77a75a69″],”srcRootClientId”:”abe07e78-1e97-4927-9aad-3723d014c0c5″}ОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ”, ГР.СОФИЯ 2692 Изобразително изкуство – АЕ, РЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
259 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2115 Компютърни мрежи – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
260 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2123 Компютърна техника и технологии – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
261 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2133 Системно програмиране – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
262 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2138 Приложно програмиране – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
263 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2147 Автоматизация на непрекъснати производства – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
264 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 3081 Електродомакинска техника – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
265 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 3082 Охранителна техника и системи за сигурност – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
266 Овча купел 2217424 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 3670 Електрически инсталации – АЕ, НЕ/РЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
267 Овча купел 2217426 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “БУЗЕМА”, ГР.СОФИЯ 2901 Трайни насаждения професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
268 Овча купел 2217426 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “БУЗЕМА”, ГР.СОФИЯ 2903 Цветарство професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
269 Овча купел 2217426 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “БУЗЕМА”, ГР.СОФИЯ 2905 Каменоделство професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ХООС + 1 * ИИ) 1 26 0 0
270 Панчарево 2218071 71 Средно училище “Пейо Яворов”, С.КАЗИЧЕНЕ 1725 Икономическо развитие профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
271 Панчарево 2218192 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ”, С.БИСТРИЦА 2952 Туристическа анимация професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
272 Подуяне 2219024 24 Средно училище  “П.К.Яворов”, ГР.СОФИЯ 2439 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
273 Подуяне 2219044 44. Средно училище “Неофит Бозвели”, ГР.СОФИЯ 1536 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
274 Подуяне 2219044 44. Средно училище “Неофит Бозвели”, ГР.СОФИЯ 1538 Софтуерни и хардуерни науки – НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
275 Подуяне 2219095 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, ГР.СОФИЯ 2359 Чужди езици – РЕ интензивно АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
276 Подуяне 2219095 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, ГР.СОФИЯ 2459 Природни науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * БЗО) 1 26 0 0
277 Подуяне 2219095 95 СУ “Проф. Иван Шишманов”, ГР.СОФИЯ 3354 Предприемачески – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
278 Подуяне 2219130 130. средно училище “Стефан Караджа”, ГР.СОФИЯ 2236 Продавач-консултант професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
279 Подуяне 2219130 130. средно училище “Стефан Караджа”, ГР.СОФИЯ 3506 Икономическо развитие – АЕ, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
280 Сердика 2220014 14. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Проф. д-р Асен Златаров”, ГР.СОФИЯ 1312 Обществени науки – АЕ, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
281 Сердика 2220029 29. Средно училище  “Кузман Шапкарев”, ГР.СОФИЯ 2408 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ/ФЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
282 Сердика 2220029 29. Средно училище  “Кузман Шапкарев”, ГР.СОФИЯ 3515 Софтуерни и хардуерни науки профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
283 Сердика 2220059 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР.СОФИЯ 1530 Готвач професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
284 Сердика 2204311 Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език  “МИХАЙ ЕМИНЕСКУ”, ГР.СОФИЯ 2934 Чужди езици – РумЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
285 Сердика 2204311 Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език  “МИХАЙ ЕМИНЕСКУ”, ГР.СОФИЯ 2935 Чужди езици – ИЕ интензивно РумЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
286 Сердика 2220308 Профилирана гимназия за изобразителни изкуства  “Професор Николай Райнов”, ГР.СОФИЯ 1572 Компютърна графика професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
287 Слатина 2221023 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри”, ГР.СОФИЯ 0916 Чужди езици – ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
288 Слатина 2221023 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри”, ГР.СОФИЯ 0930 Предприемачески – АЕ, ИтЕ/ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
289 Слатина 2221023 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри”, ГР.СОФИЯ 0939 Икономическо развитие – АЕ, ИтЕ/ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
290 Слатина 2221031 31 Средно училище за чужди езици  и математика “Иван Вазов”, ГР.СОФИЯ 2755 Чужди езици – АЕ интензивно   ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
291 Слатина 2221031 31 Средно училище за чужди езици  и математика “Иван Вазов”, ГР.СОФИЯ 2759 Чужди езици – НЕ интензивно   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
292 Слатина 2221031 31 Средно училище за чужди езици  и математика “Иван Вазов”, ГР.СОФИЯ 2766 Чужди езици – ИЕ интензивно   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
293 Слатина 2221031 31 Средно училище за чужди езици  и математика “Иван Вазов”, ГР.СОФИЯ 3018 Математически – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
294 Слатина 2221093 93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан”, ГР.СОФИЯ 2876 Обществени науки – РЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
295 Слатина 2221093 93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан”, ГР.СОФИЯ 2878 Обществени науки – АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
296 Слатина 2221094 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров”, ГР.СОФИЯ 2525 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
297 Слатина 2221094 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров”, ГР.СОФИЯ 2535 Производство на облекло от текстил професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
298 Слатина 2221094 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров”, ГР.СОФИЯ 2539 Логистика на товари и услуги професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 2 52 0 0
299 Слатина 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”, ГР.СОФИЯ 1354 Математически – АЕ интензивно ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
300 Слатина 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”, ГР.СОФИЯ 2451 Чужди езици – КитЕ интензивно    АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
301 Слатина 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”, ГР.СОФИЯ 2456 Чужди езици – ЯЕ интензивно   АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
302 Слатина 2221138 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”, ГР.СОФИЯ 2466 Организация на туризма и свободното време – АЕ интензивно КорЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
303 Слатина 2221157 157 Гимназия с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо”, ГР.СОФИЯ 1023 Чужди езици – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 5 130 0 0
304 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 2153 Автотранспортна техника – техник АЕ (дуална), РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
305 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 2165 Автомобилна мехатроника – АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
306 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 2178 Ремонт на летателни апарати – АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
307 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 2187 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дневна), НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
308 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 2212 Спедиция транспортна и складова логистика – АЕ (дуална), НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
309 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 3500 Автотранспортна техника – техник АЕ (дневна), РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
310 Слатина 2221430 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ “МАКГАХАН”, ГР.СОФИЯ 3503 Металургия на цветните метали – АЕ  (дуална), РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
311 Средец 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”, ГР.СОФИЯ 0359 Чужди езици – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
312 Средец 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”, ГР.СОФИЯ 0360 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
313 Средец 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”, ГР.СОФИЯ 0361 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
314 Средец 2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”, ГР.СОФИЯ 0363 Чужди езици – АЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
315 Средец 2222009 9 Френска езикова гимназия  “Алфонс дьо Ламартин”, ГР.СОФИЯ 2158 Чужди езици – ФЕ интензивно   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
316 Средец 2222009 9 Френска езикова гимназия  “Алфонс дьо Ламартин”, ГР.СОФИЯ 2163 Чужди езици – ФЕ интензивно   ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
317 Средец 2222009 9 Френска езикова гимназия  “Алфонс дьо Ламартин”, ГР.СОФИЯ 2168 Чужди езици – ФЕ интензивно   НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
318 Средец 2222012 12 Средно  училище ” Цар Иван Асен II”, ГР.СОФИЯ 2159 Природни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
319 Средец 2222012 12 Средно  училище ” Цар Иван Асен II”, ГР.СОФИЯ 2209 Чужди езици – НЕ интензивно, АЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
320 Средец 2222012 12 Средно  училище ” Цар Иван Асен II”, ГР.СОФИЯ 2215 Предприемачески – ФЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
321 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 1358 Хумантарни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
322 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 1362 Хуманитарни науки – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
323 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 1364 Природни науки – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
324 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 1365 Природни науки – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
325 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 1366 Предприемачески – АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
326 Средец 2222127 127. Средно училище “Иван Николаевич Денкоглу”, ГР.СОФИЯ 3148 Предприемачески – ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
327 Средец 2222133 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2269 Математически – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
328 Средец 2222133 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2270 Чужди езици – ФЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
329 Средец 2222133 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2272 Чужди езици – РЕ интензивно, АЕ  профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
330 Студентски 2223055 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”, ГР.СОФИЯ 2144 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) 2 52 0 0
331 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0707 Оптически комуникационни системи – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
332 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0722 Компютърни мрежи – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
333 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0730 Компютърна техника и технологии – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
334 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0738 Системно програмиране – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
335 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0743 Приложно програмиране – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
336 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 0746 Икономическа информатика – АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
337 Студентски 2223431 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 3215 Телекомуникационни системи-АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
338 Триадица 2224022 22 Средно езиково училище  “Георги Стойков Раковски”, ГР.СОФИЯ 2565 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
339 Триадица 2224022 22 Средно езиково училище  “Георги Стойков Раковски”, ГР.СОФИЯ 2577 Чужди езици – ИЕ интензивно АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
340 Триадица 2224022 22 Средно езиково училище  “Георги Стойков Раковски”, ГР.СОФИЯ 3017 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
341 Триадица 2224022 22 Средно езиково училище  “Георги Стойков Раковски”, ГР.СОФИЯ 3635 Природни науки ИЕ – интензивно АЕ, БЗО, ХООС профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
342 Триадица 2224047 47 Средно училище “Христо Груев Данов”, ГР.СОФИЯ 0515 Предприемачески – АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
343 Триадица 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици  “Владислав Граматик”, ГР.СОФИЯ 2651 Чужди езици – НЕ интензивно РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
344 Триадица 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици  “Владислав Граматик”, ГР.СОФИЯ 2656 Чужди езици – НЕ интензивно ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
345 Триадица 2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици  “Владислав Граматик”, ГР.СОФИЯ 2658 Чужди езици – НЕ интензивно АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
346 Триадица 2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”, ГР.СОФИЯ 2637 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ  ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
347 Триадица 2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”, ГР.СОФИЯ 2642 Предприемачески – АЕ, ИЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
348 Триадица 2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”, ГР.СОФИЯ 2647 Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
349 Триадица 2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”, ГР.СОФИЯ 3679 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ  РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ИТ) 1 26 0 0
350 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2018 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ М ФА профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
351 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2020 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ БЕЛ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
352 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2022 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ БЗО ХООС профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
353 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2025 Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
354 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2028 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
355 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2030 Чужди езици – АЕ интензивно ИЕ ИЦ ГИ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
356 Триадица 2206302 Втора английска езикова гимназия  “Томас Джеферсън”, ГР.СОФИЯ 2034 Чужди езици – АЕ интензивно РЕ М ИТ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
357 Триадица 2224432 Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”, ГР.СОФИЯ 1227 Моден дизайн – ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
358 Триадица 2224432 Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”, ГР.СОФИЯ 1290 Интериорен дизайн- НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
359 Триадица 2224432 Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”, ГР.СОФИЯ 1292 Интериорен дизайн – ИтЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
360 Триадица 2224432 Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”, ГР.СОФИЯ 1294 Графичен дизайн – АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
361 Триадица 2224432 Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”, ГР.СОФИЯ 1296 Рекламна графика – АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 1 26 0 0
362 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0751 Банково дело – АЕ интензивно, ФЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
363 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0775 Застрахователно и осигурително дело – НЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
364 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0777 Оперативно счетоводство – РЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
365 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0779 Бизнес администрация – ИЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
366 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0788 Електронна търговия – АЕ интензивно, ФЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
367 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0802 Икономическа информатика – АЕ интензивно, ФЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
368 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0933 Банково дело – ФЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
369 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0937 Банково дело – НЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
370 Триадица 2224433 НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 0941 Електронна търговия – РЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13