Учителски екип

 1. Лидия Костадинова Лазарова – директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика, учител по математика
 2. Мария Михайлова Христова – зам. директор – ТУ София, магистър –  сп. автоматика и телемеханика, инженер
  ДИУУ София – сп. математика и информатика, учител по математика
 3. Галя Иванова Александрова – зам. директор – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/,
  магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 4. Емилия Серафимова Пенчева – зам. директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – начална педагогика, начален учител
 5. Маргарита Георгиева Радева – РН ИКТ – СУ “Климент Охридски”, магистър –  I сп. математика,
  II сп. математика и информатика, учител по информатика и ИТ
 6. Дияна Великова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 7. Марина Веселинова Петрова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. български и френски език, учител по БЕЛ
 8. Мариета Тодорова Тенева – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 9. Елена Влайчева Кунева – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 10. Румяна Иванова Иванчева – ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 11. Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
 12. Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
  ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 13. Цветанка Борисова Цветкова – ДМА /София/, магистър – I сп. пианист;  СУ “Климент Охридски”, II сп. английска филология, учител по английски език
 14. Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ “Климент Охридски”, магистър – I сп. българска филология
  ПК английски език, учител по английски език
 15. Георги Петров Ванчев –  СУ “Климент Охридски”, магистър – I сп. английска филология, учител по английски език
 16. Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър – I сп. начална училищна педагогика
  II сп. логопедия; ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 17. Емилия Борисова Димитрова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 18. Десислава Борисова Карабельова – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по математика
 19. Спаска Йорданова Измерлиева – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, бакалавър – сп. математика, учител по математика
 20. Драгомир Цачев Цачев – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 21. Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – сп. механично уредостоение, машинен инженер
  ПП  СУ “Климент Охридски”, сп. информационни технологии, учител по информационни технологии
 22. Надежда Минкова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика и информатика, учител по информатика и инф. технологии
 23. Петранка Димитрова Ангелова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 24. Александър Любенов Бунов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър- сп. психология, учител философски цикъл
 25. Виктория Николаева Ангелкова – СУ “Климент Охридски”, бакалавър – сп. география и биология, учител по география и икономика
 26. Росица Рашкова Стоянова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология, учител по биология и здравно образование
 27. Ана Георгиева Мачорска – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология и химия, учител по биология и здравно образование
 28. Ралица Златанова Димитрова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. химия и физика, учител по химия и физика
 29. Денислав Христов Томов – ДМА София, магистър, I сп. педагогика на обучението по музика II сп. композиция, учител по музика
 30. Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I сп. изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 31. Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 32. Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 33. Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – сп. треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 34. Стоян Иванов Симеонов –  НСА София, магистър- сп. треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 35. Албена Димитрова Савова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 36. Бориска Каменова Георгиева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 37. Здравка Миленова Таскова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 38. Лилия Василева Василева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 39. Паулина Семкова Андреева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 40. Христина Благовестова Трендафилова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 41. Надка Петрова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 42. Румяна Стоянова Киркова – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 43. Ваня Никифорова Тончева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 44. Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I сп. предучилищна педагогика; II сп. начална училищна педагогика; ПК  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/ английски език в начален етап, начален учител
 45. Нели Атанасова Христова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 46. Паулина Веселинова Пешева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 47. Симеонка Атанасова Чапанова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика;
  ПК СУ “Климент Охридски”, английски език в начален етап, начален учител
 48. Нели Цветкова Любенова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 49. Десислава Вергилова Янева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 50. Светлана Николова Радикова – ППИ  “Любен Каравелов”/Кърджалии/, специалист – сп. български и немски език, възпитател
 51. Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 52. Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – сп. география, възпитател
 53. Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 54. Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. история, възпитател
 55. Виолина Димитрова Йорданова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 56. Йорданка Маринова Чакърова – СУ “Климент Охридски”, професионален бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 57. Ива Стефанова Димитрова –  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – I сп. българска филология; СУ “Климент Охридски” II сп. педагогика, възпитател
 58. Дора Милчева Лозанова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател